fredag den 13. juni 2014

Klitgaards forslag

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4

Acadre sagsnr.: 14/10359

Sagsfremstilling

Henrik Klitgaard (B) har i mail af 4. juni 2014 til borgmester Morten Slotved anmodet om, at Kommunalbestyrelsen behandler hans ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn.

Henrik Klitgaard har således udnyttet initiativretten i Styrelseslovens § 11, hvorefter ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte beslutninger herom.

...

Bilag

- Ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn.docx

...

Dette er Hr. Klitgaards forslag:

Ændringsforslag til løsning for Rungsted Havn

Forslag

I stedet for den vedtagne A+B aktieløsning for den fremtidige organisatoriske struktur foreslås at Rungsted Havn organiseres som en kommunal institution med selvstyre.

...

Motivation

Det har vist sig, at berigtigelsen af ejerskabet til de oppumpede arealer på Rungsted Havn, så de retmæssigt overdrages til Rungsted Havn medfører en fremtidig udgift for havnen i ejendomsskat af arealet på op til 600.000 kr. Det er en indtægt der indgår i den kommunale udligning, så en større del af beløbet afleveres ud af kommunen.

Det sker i en situation, hvor havnen står over for en betydelig renovering. Det er derfor hensigtsmæssigt at finde en anden løsning, der sikrer at alle de midler havnens brugere bidrager med til driften af havnen også anvendes på havnens drift.

Det sikres ved at gøre havnen til en kommunal institution med selvstyre. I en sådan kommunal løsning vil havnen også have nemmere ved at finde finansiering til havnens renovering og fortsatte udbygning.

...

Sagsfremstilling

Den mangeårige politiske debat om havnens struktur har på en række afgørende punkter vist en politisk vilje til at basere en løsning på følgende principper, som også skal respekteres med dette ændringsforslag:

1. Havnen drives som en selvstyrende kommunal institution efter samme principper som de der kendetegner erhvervshavne drevet som kommunal selvstyrehavn i henhold til havnelovens §9. Dvs. ledelsesretten og drifsansvaret overdrages til en havnebestyrelse, og havnen ansætter en havnemester til at stå for den daglige drift.

2. Driften af havnen skal hvile i sig selv, således at de penge, der tjenes i havne forbliver i havnen.

3. Borgernes fortsatte ret og åbne adgang til havnen og stranden skal sikres.

4. Politisk aftale om, at havnen ikke må sælges.

I forlængelse heraf nedsættes en overgangsbestyrelse for den kommunale havneinstitution, der skal udarbejdeudkast til bestyrelses- og driftsvedtægt for havnen, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med havneaktieselskabets opløsning og overgang til selvstyrende institution.

Overgangsbestyrelsen sammensættes af kommunal-bestyrelsen med 7 medlemmer:

4 pladser udpeges efter indstilling fra parterne på
havnen med

1 repræsentant fra bådpladslejerne,
1 fra KDY,
1 for søsporten,
1 fra havnens erhvervsforening

og 3 repræsentanter udpeges som politiske repræsentanter for kommunen.

Overgangsbestyrelsen vurderer samtidig med udformningen af udkast til driftsaftale om den vil indstille, at havnens bestyrelse fremover skal bestå af 7 eller af 9 medlemmer, som bestemt i aktieselskabskonstruktionen, hvor søsporten er tildelt en ekstra plads og der en fire politiske repræsentanter.

Aktiver og passiver i Rungsted Havn a/s overdrages til den kommunale institution Rungsted Havn. Havnebestyrelsen er over for kommunen ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse og disponerer selvstændigt inden for de vedtagne budgetrammer over anlægs- og driftsmidlerne.

Havnebestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af en havnechef, der leder den daglige drift. Øvrigt personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling af havnemesteren. Havnens daglige administration holdes adskilt fra kommunens og havnens midler er regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens.

Der lægges med dette forslag ikke op til en ændring af status for og vedligeholdelse af strandarealerne ved havnen i forhold til det, der er vedtaget medaktieselskabsløsningen. Dvs. at en evt. fremtidig overdragelse af strandarealerne og driften hermed til havneinstitutionen forudsætter, at den kommende havnebestyrelse fremsætter forslag om, at den ønsker at overtage strandarealet af hensyn til den fremtidige udvikling og drift af hele havneområdet.

Partierne der stemmer for dette ændringsforslag tilkendegiver samtidig at de ikke vil støtte salg af havnens arealer til 3. part. Selv om man ikke juridisk kan forpligte fremtidige kommunalbestyrelser ønsker partier med denne vedtagelse at tilkendegive, at de politisk erkender at en varig havneløsning kræver en klar udmelding om, at partierne ikke går ind for og ikke vil støtte et salg af havnen til 3. part nu eller i fremtiden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Anonyme indlæg, kommentarer skrevet under pseudonym, perfide kommentarer, personlige angreb og usagligheder slettes. Din IP adressen logges.